331-999-0071

Trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng

XUẤT KHẨU. Điều kiện

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

XUẤT KHẨU. Giấy phép sử dụng

 1. Được phép tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Treadstone 71 LLC chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng tài liệu cho bất cứ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Treadstone 71 LLC;
  4. loại bỏ bất kỳ quyền tác giả hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu;
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Treadstone 71 LLC chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Disclaimer

 1. Các tài liệu trên trang web của Treadstone 71 LLC được cung cấp "nguyên trạng". Treadstone 71 LLC không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ định tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Treadstone 71 LLC không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

KHAI THÁC. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Treadstone 71 LLC hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên Treadstone 71 Trang web của LLC, ngay cả khi Treadstone 71 LLC hoặc đại diện được ủy quyền của Treadstone 71 LLC đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

XUẤT KHẨU. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Treadstone 71 LLC có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Treadstone 71 LLC không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Treadstone 71 LLC có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Treadstone 71 LLC không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết

Treadstone 71 LLC đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Treadstone 71 LLC của trang web đã chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có rủi ro riêng của người dùng.

XUẤT KHẨU. Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Treadstone 71 LLC có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Luật

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Treadstone 71 LLC sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Bang Massachusetts mà không tính đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung có thể áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.

Chính sách Bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, thông báo tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích thông tin được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân như lâu dài là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân có liên quan đến mục đích mà nó được sử dụng, và mức độ cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ, và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Liên hệ Trestone 71

Hãy liên hệ với Treadstone 71 ngay hôm nay. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Phân tích đối thủ được nhắm mục tiêu, Huấn luyện Chiến tranh Nhận thức và Truyền thống Tình báo của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!